Tarjoamme monipuolista turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Kauttamme voit suorittaa alan näyttötutkintoon johtavaa koulutusta ja näyttötutkinnon osia. Valikoimastamme löytyy eri toimialojen lupakoulutukset. Tarjoamme myös räätälöityjä koulutuksia ja harjoituksia. Alla on esitelty suosituimmat koulutuksemme.

Tulityökorttikoulutus

Tulityökurssi  on tarkoitettu tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevälle tulityöntekijälle, jolla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjällä tulee olla myös voimassa oleva tulityökortti. Lisäksi tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä. Tulityökurssi koostuu seuraavista asioista:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe

Kurssin käytyään henkilö saa tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan tulityökurssin. Tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Tulityön osapuolet tulee kuitenkin perehdyttää noudattamaan kyseisen maan määräyksiä ja ohjeita.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin omistamista. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantaminen.  Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut:

 • tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut
 • osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä
 • omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Kurssin käytyään henkilö saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan työturvallisuuskurssin.

Tieturva 1

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Liikennevirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä Tieturva-koulutuksen käymistä. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Kurssin käytyään henkilö saa Tieturva 1 -kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan Tieturva 1 -kurssin.

Hätäensiapukurssi

(4 h)

Hätäensiapukoulutuksessa opitaan taidot henkeä pelastavaan ensiapuun sekä ensiavun antamiseen sairauskohtauksissa. Hätäensiapukurssi on virallinen SPR:n koulutuspohjainen kurssi, jonka suorittaja saa virallisen SPR:n ensiapukortin. Hätäensiapukurssi on voimassa kolme vuotta ja sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa ensiapukurssi EA1 tai EA2 -todistuksen voimassaoloa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kurssin kouluttajina toimivat virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi

(8 h)

Hätäensiapukoulutuksessa opitaan taidot henkeä pelastavaan ensiapuun sekä ensiavun antamiseen sairauskohtauksissa. Hätäensiapukurssi on virallinen SPR:n koulutuspohjainen kurssi, jonka suorittaja saa virallisen SPR:n ensiapukortin. Hätäensiapukurssi on voimassa kolme vuotta ja sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA1 tai EA2 -todistuksen voimassaoloa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kurssin kouluttajina toimivat virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • ‘Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimpien sairauskohtauksien ensiapu
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Ensiavun peruskurssi EA 1

Ensiavun peruskurssilla (EA 1) opitaan taidot henkeä pelastavaan ensiapuun sekä ensiavun antamiseen erilaisissa sairauskohtauksissa ja onnettomuustilanteissa. EA 1 on virallinen SPR:n koulutuspohjainen kurssi, jonka suorittaja saa virallisen SPR:n ensiapukortin. EA 1 on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kurssin kouluttajina toimivat virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Kurssin sisältö:

 • Auttaminen onnettomuustilanteissa ja sairauskohtausten sattuessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Ryhmäkohtaiset painotukset
 • Käytännön harjoitukset

Ensiavun peruskurssi EA 2

Ensiavun jatkokurssilla (EA 2) syvennetään ensiavun peruskurssilla (EA 1) opittuja tietoja ja taitoja.  Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. EA 1 on virallinen SPR:n koulutuspohjainen kurssi, jonka suorittaja saa virallisen SPR:n ensiapukortin. EA 2 on voimassa kolme vuotta. Kurssille voi osallistua, jos osallistujalla on voimassa oleva EA 1 -todistus. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Kurssin kouluttajina toimivat virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Sisältö:
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 • Hätäensiapu:
 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
 • sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
 • tajuttomalle annettava ensiapu
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
 • Murtumat
 • Nivel- sekä pehmytosavammat
 • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4 t

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS

(40 tuntia)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on tarkoitettu sinulle täysi-ikäinen, joka haluat toimia järjestyksenvalvojana esim. yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja muissa julkisissa tapahtumissa tai toimit yhteisöissä ja yhdistyksissä.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi ja hyväksynnän saatuaan voi toimia järjestyksenvalvojana.

Koulutuksen kesto on 40 tuntia ja opiskelu edellyttää läsnäoloa kaikilla tunneilla.

Koulutuksen kautta on mahdollisuus työllistyä yrityksemme palvelukseen. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on mielenkiintoinen ja nopea koulutus, jolla voit hankkia itsellesi ammatin. Järjestyksenvalvojan työtehtävät voivat olla osa-aikaisia ja päätoimisia. Sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa työympäristöissä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS

(8 tuntia)

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika on umpeutumassa. Kertauskoulutus on suoritettava viimeistään kuusi kuukautta aiemmin ennen uuden hyväksymisen hakemista.

Yleisötilaisuuksien turvallisuuskoulutus

Erilaisten yleisötilaisuuksien turvallisuus on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua. Yleisötilaisuuksien järjestämistä ja turvallisuustoimintaa ohjaa suuri määrä lainsäädäntöä. Esimerkiksi yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2017. Olipa kyse urheilutapahtumasta, rockfestivaalista tai pienimuotoisemmasta tilaisuudesta, niiden järjestäjät joutuvat panostamaan turvallisuuteen aikaisempaa enemmän, mistä aiheutuu huomattavia kuluja. Koulutuksessa perehdytään kuinka järjestetään turvallinen yleisötilaisuus. Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Järjestäjän velvoitteet, vastuu ja oikeusturva
 • Lupa- ja ilmoitusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö
 • Riskien arviointi ja analysointi
 • Tapahtuma-alueen suunnittelu ja turvallisuustoimien mitoitus
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
 • Järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin toteuttaminen käytännössä
 • Viestintä ja raportointi

Asiakaspalvelun turvallisuuskoulutus 

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti asiakaspalvelussa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta henkilöturvallisuutta ja haastavia asiakaspalvelutilanteita. Koulutus soveltuu kaikille eri aloilla asiakaspalvelutyötä tekeville henkilöille. Koulutuksesta saa valmiuksia tunnistaa ja toimia uhkatilanteissa, joita harjoitellaan käytännössä. Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Henkilöturvallisuus ja väkivaltarikollisuuden kehitys
 • Vuorovaikutusvalmiudet
 • Uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen
 • Varautuminen ja toimintamallit uhkatilanteessa
 • Oikeuttamisperusteet
 • Käytännön harjoitukset
 • Jälkihoito

FYYSISEN VOIMANKÄYTÖN PERUSTEET JÄRJESTYKSENVALVOJILLE JA VARTIJOILLE

(6 tuntia)

Fyysisen voimankäytön perusteet antaa järjestyksenvalvojilla ja vartijoille kelpoisuuden suorittaa voimankäytön erityisiä osia, kaasusumutinkoulutuksen ja teleskooppipatukkakoulutuksen.

Koulutuksessa käydään läpi toimivaltuuksien ja yleisen teorian lisäksi voimankäytön perusasioiden harjoittelua.

KAASUSUMUTINKOULUTUS JÄRJESTYKSENVALVOJILLE JA VARTIJOILLE

Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille ja vartijoille, jotka ovat hakemassa kaasusumuttimen hallussapitolupaa työtehtäviään varten.

Järjestyksenvalvojilta ja vartijoilta edellytetään kaasusumutinluvan saamiseksi myös fyysisen voimankäytön perusteiden suorittamista. Fyysisen voimankäytön perusteet sisältyy uudenmuotoiseen järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen ja vartijan koulutukseen, muuten se on suoritettava erillisenä koulutuksena.

Kaasusumuttimen hallussapitolupaa haetaan poliisiviranomaiselta.

Koulutuksessa käydään läpi toimivaltuuksien ja yleisen teorian lisäksi voimankäytön perusasioiden harjoittelua.

AVEKKI-koulutus

AVEKKI on koulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken, ja se on sovellettavissa eri aloille.

Koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö asiakkaille ja työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy ja yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.

Koulutus antaa perustiedot ja taidot väkivaltaisen henkilön ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Koulutukset toteutetaan usein 8, 12 tai 24 tunnin laajuisina.

Suppeampi koulutus painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi koulutus soveltuu työympäristöihin, joissa tarvitaan myös tietoa ja taitoa asiakkaan fyysiseen hallintaan. Koulutuksen sisältöjen laajuus voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan.

OTA YHTEYTTÄ