Tarjoamme monipuolista turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Kauttamme voit suorittaa alan näyttötutkintoon johtavaa koulutusta ja näyttötutkinnon osia. Valikoimastamme löytyy eri toimialojen lupakoulutukset. Tarjoamme myös räätälöityjä koulutuksia ja harjoituksia. Alla on esitelty suosituimmat koulutuksemme.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS

(40 tuntia)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on tarkoitettu sinulle täysi-ikäinen, joka haluat toimia järjestyksenvalvojana esim. yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja muissa julkisissa tapahtumissa tai toimit yhteisöissä ja yhdistyksissä.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi ja hyväksynnän saatuaan voi toimia järjestyksenvalvojana.

Koulutuksen kesto on 40 tuntia ja opiskelu edellyttää läsnäoloa kaikilla tunneilla.

Koulutuksen kautta on mahdollisuus työllistyä yrityksemme palvelukseen. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on mielenkiintoinen ja nopea koulutus, jolla voit hankkia itsellesi ammatin. Järjestyksenvalvojan työtehtävät voivat olla osa-aikaisia ja päätoimisia. Sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa työympäristöissä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS

(8 tuntia)

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika on umpeutumassa. Kertauskoulutus on suoritettava viimeistään kuusi kuukautta aiemmin ennen uuden hyväksymisen hakemista.

Yleisötilaisuuksien turvallisuuskoulutus

Erilaisten yleisötilaisuuksien turvallisuus on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua. Yleisötilaisuuksien järjestämistä ja turvallisuustoimintaa ohjaa suuri määrä lainsäädäntöä. Esimerkiksi yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2017. Olipa kyse urheilutapahtumasta, rockfestivaalista tai pienimuotoisemmasta tilaisuudesta, niiden järjestäjät joutuvat panostamaan turvallisuuteen aikaisempaa enemmän, mistä aiheutuu huomattavia kuluja. Koulutuksessa perehdytään kuinka järjestetään turvallinen yleisötilaisuus. Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Järjestäjän velvoitteet, vastuu ja oikeusturva
 • Lupa- ja ilmoitusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö
 • Riskien arviointi ja analysointi
 • Tapahtuma-alueen suunnittelu ja turvallisuustoimien mitoitus
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
 • Järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin toteuttaminen käytännössä
 • Viestintä ja raportointi

Asiakaspalvelun turvallisuuskoulutus 

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti asiakaspalvelussa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta henkilöturvallisuutta ja haastavia asiakaspalvelutilanteita. Koulutus soveltuu kaikille eri aloilla asiakaspalvelutyötä tekeville henkilöille. Koulutuksesta saa valmiuksia tunnistaa ja toimia uhkatilanteissa, joita harjoitellaan käytännössä. Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Henkilöturvallisuus ja väkivaltarikollisuuden kehitys
 • Vuorovaikutusvalmiudet
 • Uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen
 • Varautuminen ja toimintamallit uhkatilanteessa
 • Oikeuttamisperusteet
 • Käytännön harjoitukset
 • Jälkihoito

FYYSISEN VOIMANKÄYTÖN PERUSTEET JÄRJESTYKSENVALVOJILLE JA VARTIJOILLE

(6 tuntia)

Fyysisen voimankäytön perusteet antaa järjestyksenvalvojilla ja vartijoille kelpoisuuden suorittaa voimankäytön erityisiä osia, kaasusumutinkoulutuksen ja teleskooppipatukkakoulutuksen.

Koulutuksessa käydään läpi toimivaltuuksien ja yleisen teorian lisäksi voimankäytön perusasioiden harjoittelua.

KAASUSUMUTINKOULUTUS JÄRJESTYKSENVALVOJILLE JA VARTIJOILLE

Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille ja vartijoille, jotka ovat hakemassa kaasusumuttimen hallussapitolupaa työtehtäviään varten.

Järjestyksenvalvojilta ja vartijoilta edellytetään kaasusumutinluvan saamiseksi myös fyysisen voimankäytön perusteiden suorittamista. Fyysisen voimankäytön perusteet sisältyy uudenmuotoiseen järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen ja vartijan koulutukseen, muuten se on suoritettava erillisenä koulutuksena.

Kaasusumuttimen hallussapitolupaa haetaan poliisiviranomaiselta.

Koulutuksessa käydään läpi toimivaltuuksien ja yleisen teorian lisäksi voimankäytön perusasioiden harjoittelua.

AVEKKI-koulutus

AVEKKI on koulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken, ja se on sovellettavissa eri aloille.

Koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö asiakkaille ja työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy ja yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.

Koulutus antaa perustiedot ja taidot väkivaltaisen henkilön ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Koulutukset toteutetaan usein 8, 12 tai 24 tunnin laajuisina.

Suppeampi koulutus painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi koulutus soveltuu työympäristöihin, joissa tarvitaan myös tietoa ja taitoa asiakkaan fyysiseen hallintaan. Koulutuksen sisältöjen laajuus voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan.

Tulityökorttikoulutus

Tulityökurssi  on tarkoitettu tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevälle tulityöntekijälle, jolla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjällä tulee olla myös voimassa oleva tulityökortti. Lisäksi tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä. Tulityökurssi koostuu seuraavista asioista:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe

Kurssin käytyään henkilö saa tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan tulityökurssin. Tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Tulityön osapuolet tulee kuitenkin perehdyttää noudattamaan kyseisen maan määräyksiä ja ohjeita.

Koulutuksen hinta:

119 € + alv. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja tulityökortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Työturvallisuus-
korttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin omistamista. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantaminen.  Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut:

 • tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut
 • osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä
 • omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Kurssin käytyään henkilö saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan työturvallisuuskurssin.

Kurssin hinta:

99 € + alv. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas, materiaalit sekä työturvallisuuskortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Tieturva 1

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Liikennevirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä Tieturva-koulutuksen käymistä. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Kurssin käytyään henkilö saa Tieturva 1 -kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan Tieturva 1 -kurssin.

Hätäensiapukurssi

(4 h)

Hätäensiapukoulutuksessa opitaan taidot henkeä pelastavaan ensiapuun sekä ensiavun antamiseen sairauskohtauksissa. Hätäensiapukurssi on virallinen SPR:n koulutuspohjainen kurssi, jonka suorittaja saa virallisen SPR:n ensiapukortin. Hätäensiapukurssi on voimassa kolme vuotta ja sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa ensiapukurssi EA1 tai EA2 -todistuksen voimassaoloa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kurssin kouluttajina toimivat virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Kurssin hinta:

89 € + alv. Hintaan sisältyy kahvitus ja ensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Hätäensiapukurssi

(8 h)

Hätäensiapukoulutuksessa opitaan taidot henkeä pelastavaan ensiapuun sekä ensiavun antamiseen sairauskohtauksissa. Hätäensiapukurssi on virallinen SPR:n koulutuspohjainen kurssi, jonka suorittaja saa virallisen SPR:n ensiapukortin. Hätäensiapukurssi on voimassa kolme vuotta ja sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA1 tai EA2 -todistuksen voimassaoloa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kurssin kouluttajina toimivat virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • ‘Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimpien sairauskohtauksien ensiapu
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kurssin hinta:

119 € + alv. Avoimen koulutuksen hintaan sisältyy aina aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja hätäensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Ensiapukoulutus 16h

Ensiapukoulutus 16h opettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Koulutuksissa painotetaan erityisesti käytännönläheisyyttä ja harjoittelua teorian lisäksi. Ensiapukoulutuksessa muun muassa opit kylkiasentoon kääntämisen, elvyttämisen sekä verenvuodon tyrehdyttämisen. Koulutuksissa harjoitellaan myös sydäniskurin käyttöä.

Koulutus sopii kaikille taitoihin katsomatta. Jos ensiapukortti 16h (entinen EA1 -kortti) on päässyt vanhentumaan, tulee Ensiapukoulutus 16h suorittaa uudestaan, mikäli Ensiapu 16h -pätevyys halutaan pitää voimassa. Jos osallistujalla on ennestään SPR:n myöntämä EA1-pätevyys, sen voi uusia kerran EST:n neljän tunnin ensiapukoulutuksessa tai kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksessa kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen 16 tunnin koulutus on suoritettava uudestaan. Voit vertailla ensiapukoulutusten sisältöjä täällä.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Ensiapukoulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja.

Kurssin sisältö:

 • toiminta onnettomuus tai sairaskohtauksen sattuessa
 • tajuttoman ensiapu
 • elvytys
 • suuret verenvuodot ja sokin tunnistaminen
 • vieras esine hengitysteissä
 • erilaiset haavat ja palovammat
 • nyrjähdykset, venähdykset, murtumat ja päävammat
 • sairaskohtaukset
 • myrkytykset

Kurssin hinta:

189 € + alv. Avoimen koulutuksen hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja ensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Syventävä ensiapukoulutus 16h

Syventävä ensiapukoulutus syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita opetellaan Ensiapukoulutus 16h:ssa. Uusina asioina koulutuksessa tulee muun muassa vammapotilaan tutkiminen ja hoito sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Koulutus koostuu pääasiassa harjoituksista. Koulutukseen voi osallistua, mikäli osallistujalla on voimassaoleva Ensiapu 16h -pätevyys (entinen EA1 -pätevyys). Syventävä ensiapukoulutus käy myös kertauskertauskoulutuksena Ensiapukoulutukselle (16h).

Syventäviä ensiapukoulutuksia järjestetään tällä hetkellä vain tilauksesta asiakkaillemme.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Ensiapukoulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja.

Sisältö:
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 • Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
 • Ensiavun taktiikka
 • Sisäelinvammat
 • Vammamekanismi
 • Loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
 • Rankavammat, murtumat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Loukkaantuneen tarkkailu
 • Ensiapuasennot
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Henkinen ensiapu

Kurssin hinta:

Kysy tarjous!

Alkusammutuskoulutus AS1

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät. AS 1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.

Koulutuksen sisältö (2h):

 • Teoriaosuus sisätiloissa, 1 h
 • Tulipalon ominaisuudet
 • Alkusammutuksen merkitys
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä
 • Käytännön harjoittelu ulkotiloissa, 1 h
 • Käsisammuttimen käyttö
 • Sammutuspeitteen käyttö

Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa virallisen AS1-kortin.

Kurssin hinta:

50 € + alv. Hintaan sisältyy koulutus, käytännön harjoittelu sekä kortti.

OTA YHTEYTTÄ